Cho V lít hỗn hợp khí (ở đktc) gồm CO và H2  phản ứng với một lượng dư hỗn hợp rắn gồm CuO và Fe3O4  nung nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng hỗn hợp rắn giảm 0,32 gam. Giá trị của V là


Câu 41576 Vận dụng

Cho V lít hỗn hợp khí (ở đktc) gồm CO và H2  phản ứng với một lượng dư hỗn hợp rắn gồm CuO và Fe3O4  nung nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng hỗn hợp rắn giảm 0,32 gam. Giá trị của V là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

+) Nhận xét: Khối lượng chất rắn giảm chính là do ${{\text{[}}O]_{{\text{ox}}it}}$ tham gia phản ứng

$ \to \sum {{n_{{{{\text{[}}O]}_{{\text{ox}}it}}}}} $phản ứng

$ + )\sum {{n_{{{{\text{[}}O]}_{{\text{ox}}it}}}}}  = {n_{{H_2}}} + {n_{CO}} \to {V_{hh}}$

Xem lời giải

...