Khử hoàn toàn m gam oxit MxOy cần vừa đủ 17,92 lít khí CO (đktc), thu được a gam kim loại M. Hoà tan hết a gam M bằng dung dịch H2SO4 đặc nóng (dư), thu được 20,16 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Oxit MxOy là


Câu 41577 Vận dụng

Khử hoàn toàn m gam oxit MxOy cần vừa đủ 17,92 lít khí CO (đktc), thu được a gam kim loại M. Hoà tan hết a gam M bằng dung dịch H2SO4 đặc nóng (dư), thu được 20,16 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Oxit MxOy


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

+) nO = nCO

+) Nhìn vào đáp án thấy số oxi hóa cao nhất của Fe, Cr là +3

Bảo toàn e => nM

$ \to \dfrac{{{n_M}}}{{{n_O}}}$ → CTPT

Xem lời giải

...