Kim loại nào sau đây tan hết trong nước dư ở nhiệt độ thường?


Câu 41582 Nhận biết

Kim loại nào sau đây tan hết trong nước dư ở nhiệt độ thường?


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...