Từ hai muối X và Y thực hiện các phản ứng sau: X → X1 + CO2 X1 + H2O → X2 X2 + Y → X + Y1  + H 2O      X2 + 2Y → X + Y2 + H2O Hai muối X, Y tương ứng là


Câu 41584 Vận dụng

Từ hai muối X và Y thực hiện các phản ứng sau:

X → X1 + CO2

X1 + H2O → X2

X2 + Y → X + Y+ H 2O     

X2 + 2Y → X + Y2 + H2O

Hai muối X, Y tương ứng là


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...