Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít CO2 (đktc) vào 100 ml dung dịch gồm K2CO3 0,2M và KOH x mol/lít, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y. Cho toàn bộ Y tác dụng với dung dịch BaCl2 (dư), thu được 11,82 gam kết tủa. Giá trị của x là


Câu 41593 Vận dụng

Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít CO2 (đktc) vào 100 ml dung dịch gồm K2CO3 0,2M và KOH x mol/lít, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y. Cho toàn bộ Y tác dụng với dung dịch BaCl2 (dư), thu được 11,82 gam kết tủa. Giá trị của x là


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

$ {n_{{K_2}C{O_3}\,(C{O_2} + KOH)}} < {n_{C{O_2}}}$

BTNT C: ${n_{KHC{O_3}}} = {n_{C{O_2}}} - {n_{{K_2}C{O_3}\,(C{O_2} + KOH)}}$

BTNT K: ${n_{KOH}} = {n_{KHC{O_3}}} + 2{n_{{K_2}C{O_3}}} \to {C_{M\,KOH}}$

Xem lời giải

...