Cho hỗn hợp K2CO3 và NaHCO3 (tỉ lệ mol 1 : 1) vào bình dung dịch Ba(HCO3)2 thu được kết tủa X và dung dịch Y. Thêm từ từ dung dịch HCl 0,5M vào bình đến khi không còn khí thoát ra thì hết 560 ml. Biết toàn bộ Y phản ứng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M. Khối lượng kết tủa X là


Câu 41598 Vận dụng

Cho hỗn hợp K2CO3 và NaHCO3 (tỉ lệ mol 1 : 1) vào bình dung dịch Ba(HCO3)2 thu được kết tủa X và dung dịch Y. Thêm từ từ dung dịch HCl 0,5M vào bình đến khi không còn khí thoát ra thì hết 560 ml. Biết toàn bộ Y phản ứng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M. Khối lượng kết tủa X là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

$2{H^ + } + CO_3^{2 - }\xrightarrow{{}}C{O_2} \uparrow  + {H_2}O$

${H^ + } + HCO_3^ - \xrightarrow{{}}C{O_2} \uparrow  + {H_2}O$

+) từ số mol HCl => PT (1)

$HCO_3^ -  + O{H^ - } \to CO_3^{2 - } + {H_2}O$

+) Từ số mol NaOH => PT (2)

${K_2}C{O_3} + Ba{(HC{O_3})_2} \to BaC{O_3} \downarrow  + 2KHC{O_3}$       

Xem lời giải

...