Cho 7,1 gam hỗn hợp gồm một kim loại kiềm X và một kim loại kiềm thổ Y tác dụng hết với lượng dư dung dịch HCl loãng, thu được 5,6 lít khí (đktc). Kim loại X, Y là


Câu 41600 Vận dụng

Cho 7,1 gam hỗn hợp gồm một kim loại kiềm X và một kim loại kiềm thổ Y tác dụng hết với lượng dư dung dịch HCl loãng, thu được 5,6 lít khí (đktc). Kim loại X, Y là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

+) ne nhận = ne cho = 2.nH2

+) $\left\{ \begin{gathered}M = \dfrac{m}{n} \hfill \\{n_{e\,cho}} = n.hóa\,trị \hfill \\ \end{gathered}  \right. \to M = \dfrac{m}{{{n_{e.td}}}}. hóa\,trị$

Vì hh gồm 1 kim loại kiềm và 1 kim loại kiềm thổ => 1 < hóa trị trung bình < 2

=> khoảng giá trị M trung bình

Xem lời giải

...