Hỗn hợp X gồm hai kim loại kiềm và một kim loại kiềm thổ. Hòa tan hoàn toàn 1,788 gam X vào nước, thu được dung dịch Y và 537,6 ml khí H2 (đktc). Dung dịch Z gồm H2SO4 và HCl, trong đó số mol của HCl gấp hai lần số mol của H2SO4. Trung hòa dung dịch Y bằng dung dịch Z tạo ra m gam hỗn hợp muối. Giá trị của m là


Câu 41602 Vận dụng

Hỗn hợp X gồm hai kim loại kiềm và một kim loại kiềm thổ. Hòa tan hoàn toàn 1,788 gam X vào nước, thu được dung dịch Y và 537,6 ml khí H2 (đktc). Dung dịch Z gồm H2SO4 và HCl, trong đó số mol của HCl gấp hai lần số mol của H2SO4. Trung hòa dung dịch Y bằng dung dịch Z tạo ra m gam hỗn hợp muối. Giá trị của m là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Ta có: ${n_{O{H^ - }}} = 2.{n_{{H_2}}}$

Trung hòa dung dịch X và Y tức là: ${n_{{H^ + }}} = {n_{O{H^ - }}}$

Gọi số mol H2SO4 là a (mol) thì số mol HCl là 2a (mol)

$ \to {n_{{H^ + }}} = 2{n_{{H_2}S{O_4}}} + {n_{HCl}}$  => a

$\to \left\{ \begin{gathered}{n_{{H_2}S{O_4}}} \hfill \\{n_{HCl}} \hfill \\ \end{gathered}  \right.$

+) Khối lượng muối bằng khối lượng kim loại cộng khối lượng gốc axit: $m = {m_{hhX}} + {m_{SO_4^{2 - }}} + {m_{C{l^ - }}}$

Xem lời giải

...