Cho sơ đồ phản ứng Cr ->(( + C(l_2), ,(t^ circ ))) X ->[((t^o))]((((dd)) , ,NaOH , ,đặc)) Y Chất Y trong sơ đồ trên là


Câu 41606 Thông hiểu

Cho sơ đồ phản ứng Cr $\xrightarrow{{ + C{l_2},\,{t^ \circ }}}$ X $\xrightarrow[{{t^o}}]{{{\text{dd}}\,\,NaOH\,\,đặc}}$ Y

Chất Y trong sơ đồ trên là


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...