Phát biểu nào sau đây không đúng?


Câu 41634 Thông hiểu

Phát biểu nào sau đây không đúng?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Sử dụng bảo toàn e

Xem lời giải

...