Thể tích dung dịch HNO3 1M (loãng) ít nhất cần dùng để hoà tan hoàn toàn một hỗn hợp gồm 0,15 mol Fe và 0,15 mol Cu là (biết phản ứng tạo chất khử duy nhất là NO)


Câu 41638 Vận dụng

Thể tích dung dịch HNO3 1M (loãng) ít nhất cần dùng để hoà tan hoàn toàn một hỗn hợp gồm 0,15 mol Fe và 0,15 mol Cu là (biết phản ứng tạo chất khử duy nhất là NO)


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

+) HNO3 dùng ít nhất => phản ứng tạo muối Fe(II)

+) Sử dụng bảo toàn e => nNO

+) ${n_{HN{O_3}}} = 4{n_{NO}}$

Xem lời giải

...