Nung nóng m gam hỗn hợp Al và Fe2O3 (trong môi trường không có không khí) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn Y. Chia Y thành hai phần bằng nhau: - Phần 1 tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng (dư), sinh ra 3,08 lít khí H2 (ở đktc); - Phần 2 tác dụng với dung dịch NaOH (dư), sinh ra 0,84 lít khí H2  (ở đktc). Giá trị của m là


Câu 41647 Vận dụng

Nung nóng m gam hỗn hợp Al và Fe2O3 (trong môi trường không có không khí) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn Y. Chia Y thành hai phần bằng nhau:

- Phần 1 tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng (dư), sinh ra 3,08 lít khí H2 (ở đktc);

- Phần 2 tác dụng với dung dịch NaOH (dư), sinh ra 0,84 lít khí H2  (ở đktc).

Giá trị của m là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Vì Y tác dụng với NaOH sinh ra H2 → Y có  Al dư.

+) Phần 1: Bảo toàn e:  3nAl = ${n_{F{e^{3 + }}}} + 2{n_{{H_2}}}$ → PT (1)

+) Phần 2: Bảo toàn e:   3nAl = $3{n_{F{e^{3 + }}}} + 2{n_{{H_2}}}$ → PT (2)

Xem lời giải

...