Cho 0,01 mol một hợp chất của sắt tác dụng hết với H2SO4 đặc nóng (dư), chỉ thấy thoát ra 0,112 lít (ở đktc) khí SO2 (là sản phẩm khử duy nhất). Công thức của hợp chất sắt đó là


Câu 41658 Vận dụng

Cho 0,01 mol một hợp chất của sắt tác dụng hết với H2SO4 đặc nóng (dư), chỉ thấy thoát ra 0,112 lít (ở đktc) khí SO2 (là sản phẩm khử duy nhất). Công thức của hợp chất sắt đó là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

+) ${n_e} = 2{n_{S{O_2}}}$

+) Từ số mol e mà hợp chất trao đổi => số e nhường

Xem lời giải

...