Khi ADN tự nhân đôi, đoạn Okazaki là:


Câu 417 Nhận biết

Khi ADN tự nhân đôi, đoạn Okazaki là:


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...