Một đoạn dây dẫn thẳng MN dài 6( rm( ))( (cm) ) có dòng điện I( rm( )) = ( rm( ))5( rm( ))( A ) đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,5( T ). Lực từ tác dụng lên đoạn dây có độ lớn F = 7,(5.10^( - 2))( N ). Góc (alpha ) hợp bởi dây MN và đường cảm ứng từ là:


Câu 41899 Vận dụng

Một đoạn dây dẫn thẳng $MN$ dài $6{\rm{ }}\left( {cm} \right)$ có dòng điện $I{\rm{ }} = {\rm{ }}5{\rm{ }}\left( A \right)$ đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ $B = 0,5\left( T \right)$. Lực từ tác dụng lên đoạn dây có độ lớn $F = 7,{5.10^{ - 2}}\left( N \right)$. Góc \(\alpha \) hợp bởi dây $MN$ và đường cảm ứng từ là:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Vận dụng biểu thức tính lực từ : \(F = BIl\sin \alpha \) với \(\alpha  = \left( {\overrightarrow B ,l} \right)\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.