Trong các loại nuclêôtit tham gia cấu tạo nên ADN không có loại nào:


Câu 419 Nhận biết

Trong các loại nuclêôtit tham gia cấu tạo nên ADN không có loại nào:


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...