Tập xác định của hàm số (y = (( (x + 2) )^(((căn 2 ))(3))) ) là:


Câu 41932 Thông hiểu

Tập xác định của hàm số \(y = {\left( {x + 2} \right)^{\dfrac{{\sqrt 2 }}{3}}}\) là:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Lũy thừa số mũ không nguyên thì cơ số phải dương.

Xem lời giải

...