Quá trình hình thành quần thể thích nghi diễn ra nhanh hay chậm phụ thuộc vào bao nhiêu yếu tố trong các yếu tố sau đây: 1 – Quá trình phát sinh và tích lũy các gen đột biến ở mỗi loài. 2 – Áp lực chọn lọc tự nhiên. 3 – Hệ gen đơn bội hay lưỡng bội. 4 – Nguồn dinh dưỡng nhiều hay ít. 5 – Thời gian thế hệ ngắn hay dài.


Câu 4206 Thông hiểu

Quá trình hình thành quần thể thích nghi diễn ra nhanh hay chậm phụ thuộc vào bao nhiêu yếu tố trong các yếu tố sau đây:

1 – Quá trình phát sinh và tích lũy các gen đột biến ở mỗi loài.

2 – Áp lực chọn lọc tự nhiên.

3 – Hệ gen đơn bội hay lưỡng bội.

4 – Nguồn dinh dưỡng nhiều hay ít.

5 – Thời gian thế hệ ngắn hay dài.


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...