Một đoạn gen có trình tự nuclêôtit là 3’AGXTTAGXA5’. Trình tự các nuclêôtit trên mạch bổ sung của đoạn Gen trên là:


Câu 422 Thông hiểu

Một đoạn gen có trình tự nuclêôtit là 3’AGXTTAGXA5’. Trình tự các nuclêôtit trên mạch bổ sung của đoạn Gen trên là:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

-       Các nuclêôtit trên 2 mạch của gen liên kết với nhau theo nguyên tắc bổ sung: A với T, G với X.

-       2 mạch của gen luôn ngược chiều nhau.

Xem lời giải

...