Hai dây dẫn thẳng, dài song song cách nhau 32( rm( ))( (cm) ) trong không khí, cường độ dòng điện chạy trên dây 1 là (I_1) = ( rm( ))5( rm( ))( A ), cường độ dòng điện chạy trên dây 2 là (I_2). Điểm M nằm trong mặt phẳng 2 dòng điện, ngoài khoảng 2 dòng điện và cách dòng (I_2) một đoạn 8( rm( ))( (cm) ). Để cảm ứng từ tại M bằng không thì dòng điện (I_2) có :


Câu 42551 Vận dụng

Hai dây dẫn thẳng, dài song song cách nhau $32{\rm{ }}\left( {cm} \right)$ trong không khí, cường độ dòng điện chạy trên dây $1$ là ${I_1} = {\rm{ }}5{\rm{ }}\left( A \right)$, cường độ dòng điện chạy trên dây $2$ là ${I_2}$. Điểm $M$ nằm trong mặt phẳng $2$ dòng điện, ngoài khoảng $2$ dòng điện và cách dòng ${I_2}$ một đoạn $8{\rm{ }}\left( {cm} \right)$. Để cảm ứng từ tại $M$ bằng không thì dòng điện ${I_2}$ có :


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

- Bước 1: Vẽ hình

- Bước 2: Áp dụng công thức tính cảm ứng từ do dòng điện thẳng dài gây ra tại một điểm trong từ trường, cách dòng điện một khoảng $r$ là : $B = {2.10^{ - 7}}\dfrac{I}{r}$

- Bước 3: Vận dụng nguyên lí chồng chất từ trường: \(\overrightarrow {{B_M}}  = \overrightarrow {{B_1}}  + \overrightarrow {{B_2}}  + ... + \overrightarrow {{B_n}} \)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.