Hai dây dẫn thẳng, dài song song và cách nhau 10( rm( ))( (cm) ) trong chân không, dòng điện trong hai dây cùng chiều có cường độ (I_1) = ( rm( ))2( rm( ))( A ) và (I_2) = ( rm( ))5( rm( ))( A ). Lực từ tác dụng lên 20( rm( ))( (cm) ) chiều dài của mỗi dây là:


Câu 42561 Vận dụng

Hai dây dẫn thẳng, dài song song và cách nhau $10{\rm{ }}\left( {cm} \right)$ trong chân không, dòng điện trong hai dây cùng chiều có cường độ ${I_1} = {\rm{ }}2{\rm{ }}\left( A \right)$ và ${I_2} = {\rm{ }}5{\rm{ }}\left( A \right)$. Lực từ tác dụng lên $20{\rm{ }}\left( {cm} \right)$ chiều dài của mỗi dây là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

+ Vận dụng đặc điểm tương tác lực giữa hai dòng điện thẳng dài, song song:

     - Hai dòng điện cùng chiều: hút nhau

     - Hai dòng điện ngược chiều: đẩy nhau

+ Sử dụng biểu thức tính lực tương tác giữa hai dòng điện song song: \(F = {2.10^{ - 7}}\dfrac{{{I_1}{I_2}}}{r}l\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.