Cho 6,7 gam hỗn hợp 2 kim loại thuộc nhóm IA và ở 2 chu kì kế tiếp vào nước dư thu được 5,6 lít H2 ở đktc và dung dịch X. Tên của 2 kim loại là:


Câu 42566 Vận dụng cao

Cho 6,7 gam hỗn hợp 2 kim loại thuộc nhóm IA và ở 2 chu kì kế tiếp vào nước dư thu được 5,6 lít H2 ở đktc và dung dịch X. Tên của 2 kim loại là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

đặt công thức trung bình của 2 kim loại là \(\overline{M}\)thì \(\overline{2M}+2{{H}_{2}}O\to 2\overline{M}OH+{{H}_{2}}\)

Tính số mol trung bình rồi tính được M trung bình

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.