Trong bình kín đựng O2 ở to và P1 (atm) , bật tia lửa điện, rồi đưa về to ban đầu thì áp suất là P2 (atm). Dẫn khí trong bình qua dung dịch  KI dư thu được dung dịch  X và 2,2848 lít khí (ở đktc). Dung dịch  X phản ứng vừa đủ với 150 ml dung dịch  H2SO4 0,08M. Hiệu suất phản ứng ozon hóa và giá trị P2 so với P1 là


Câu 42613 Vận dụng cao

Trong bình kín đựng O2 ở to và P1 (atm) , bật tia lửa điện, rồi đưa về to ban đầu thì áp suất là P2 (atm). Dẫn khí trong bình qua dung dịch  KI dư thu được dung dịch  X và 2,2848 lít khí (ở đktc). Dung dịch  X phản ứng vừa đủ với 150 ml dung dịch  H2SO4 0,08M. Hiệu suất phản ứng ozon hóa và giá trị P2 so với P1


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

3O2 → 2O3 (1)

O3 + 2KI + H2O → 2KOH + O2 + I2 (2)

2KOH + H2SO4 → K2SO4 + H2O

+) nKOH = 2.nH2SO4 

+) nO3 = nO2 sinh ra ở phản ứng (2) = 0,5.nKOH 

=> nO2 phản ứng (1) 

+) nO2 sinh ra ở phản ứng (2) + nO2 dư ở (1) 

=> nO2 dư ở (1) 

=> nO2 ban đầu 

=> H%

Ta có

\(\frac{{{\mathrm{P}}_{\mathrm{1}}}}{{{\mathrm{P}}_{2}}}\mathrm{=}\frac{{{\mathrm{n}}_{{{\mathrm{O}}_{\mathrm{2}}}\mathrm{bd}}}}{{{\mathrm{n}}_{{{\mathrm{O}}_{\mathrm{2}}}\,\mathrm{du}}}\mathrm{+}{{\mathrm{n}}_{{{\mathrm{O}}_{\mathrm{3}}}}}}\)

 

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.