Đốt m gam hỗn hợp X gồm Fe, Cu, Mg, Zn trong oxi thu được 29,7 gam hỗn hợp chất rắn Y. Hòa tan hết Y bằng dung dịch HNO3 đặc nóng dư thu được 13,44 lít khí NO2 (đktc). Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư thu được khí SO2 và dung dịch Z chứa 84,1 gam muối. Biết rằng NO2 và SO2 là các sản phẩm khử duy nhất của HNO3 và H2SO4. Giá trị của m là


Câu 42627 Vận dụng cao

Đốt m gam hỗn hợp X gồm Fe, Cu, Mg, Zn trong oxi thu được 29,7 gam hỗn hợp chất rắn Y. Hòa tan hết Y bằng dung dịch HNO3 đặc nóng dư thu được 13,44 lít khí NO2 (đktc). Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư thu được khí SO2 và dung dịch Z chứa 84,1 gam muối. Biết rằng NO2 và SO2 là các sản phẩm khử duy nhất của HNO3 và H2SO4. Giá trị của m là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

+) Bảo toàn khối lượng: ${{m}_{X}}+{{m}_{{{O}_{2}}}}={{m}_{Y}}\Rightarrow {{m}_{{{O}_{2}}}}\text{ }\Rightarrow {{n}_{{{O}_{2}}}}$

+) Bảo toàn e toàn quá trình: ${{n}_{e\text{ }KL\text{ }cho}}=4.{{n}_{{{O}_{2}}}}+1.{{n}_{N{{O}_{2}}}}$

Hỗn hợp X tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư thu được 84,1 gam muối

=> ${{m}_{KL}}+{{m}_{SO_{4}^{2-}}}=84,1$

+) ${{n}_{SO_{4}^{2-}}}=\frac{{{n}_{e\,cho}}}{2}=\frac{{{n}_{e\,KL\,cho}}}{2}$ => tính m

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.