Nhiệt phân 40,3 gam hỗn hợp X gồm KMnO4 và KClO3, sau một thời gian thu được khí O2 và 29,9 gam chất rắn Y gồm KMnO4, K2MnO4, MnO2 và KCl. Để hòa tan hoàn toàn Y cần vừa đủ dung dịch chứa 0,7 mol HCl. Phần trăm khối lượng KMnO4 bị nhiệt phân là


Câu 42633 Vận dụng cao

Nhiệt phân 40,3 gam hỗn hợp X gồm KMnO4 và KClO3, sau một thời gian thu được khí O2 và 29,9 gam chất rắn Y gồm KMnO4, K2MnO4, MnO2 và KCl. Để hòa tan hoàn toàn Y cần vừa đủ dung dịch chứa 0,7 mol HCl. Phần trăm khối lượng KMnO4 bị nhiệt phân là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

+) Nếu xét X phản ứng với HCl nghĩa là coi hỗn hợp O2 và Y phản ứng với HCl

+) mO2 = mX – mY => nO2

+) Tính tổng số mol HCl phản ứng với X = nphản ứng với Y + ntạo H2O

Đặt số mol mỗi chất trong X lần lượt là x và y

+) Lập hpt ẩn x và y dựa vào số mol HCl phản ứng và khối lượng hh X

Vì Y gồm KMnO4, K2MnO4, MnO2 và KCl => KClO3 nhiệt phân hết

$\Rightarrow {{n}_{{{O}_{2}}(KMn{{O}_{4}})}}={{n}_{{{O}_{2}}\,\sinh \,ra}}-{{n}_{{{O}_{2}}(KCl{{O}_{3}})}}\Rightarrow {{n}_{KMn{{O}_{4}}pu}}$

=> H

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.