Nung hỗn hợp gồm 11,2 gam Fe; 6,4 gam Cu và 19,5 gam Zn với một lượng dư lưu huỳnh đến khi phản ứng hoàn toàn. Sản phẩm của phản ứng tác dụng với dung dịch HCl dư thu được khí B. Thể tích dung dịch Pb(NO3)2 20% (d = 1,1 g/ml) tối thiểu cần dùng để hấp thụ hết khí B là:


Câu 42635 Vận dụng cao

Nung hỗn hợp gồm 11,2 gam Fe; 6,4 gam Cu và 19,5 gam Zn với một lượng dư lưu huỳnh đến khi phản ứng hoàn toàn. Sản phẩm của phản ứng tác dụng với dung dịch HCl dư thu được khí B. Thể tích dung dịch Pb(NO3)2 20% (d = 1,1 g/ml) tối thiểu cần dùng để hấp thụ hết khí B là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

+) CuS không tan trong dung dịch HCl

+) ${{n}_{{{H}_{2}}S}}={{n}_{F\text{e}S}}+{{n}_{ZnS}}={{n}_{F\text{e}}}+{{n}_{Zn}}$

H2S + Pb(NO3)2 → PbS + 2HNO3

$\Rightarrow {{m}_{dd\,Pb{{(N{{O}_{3}})}_{2}}}}\Rightarrow {{V}_{dd}}=\frac{m}{d}$

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.