Sự hình thành loài mới ở động vật rất ít thấy ở quá trình hình thành loài theo con đường:


Câu 4267 Thông hiểu

Sự hình thành loài mới ở động vật rất ít thấy ở quá trình hình thành loài theo con đường:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Động vật có bộ máy di truyền và các cơ chế sinh sản phức tạp, ít biến động. Sự thay đổi mạnh mẽ về di truyền có thể khiến động vật bị chết.

Xem lời giải

...