Một học sinh khi quan sát sơ đồ bên dưới đã rút ra một số nhận xét như sau : 1. Loài 2 không bị đột biến số lượng trong quá trình phát sinh các giao tử 2. Có thể đã xảy ra hai lần không hình thành thoi vô sắc trong quá trình phát sinh giao tử 3. Cá thể 3 mang đặc điểm của cả hai loài 1 và 2 nhưng thường bất thụ 4. Cá thể 4 có khả năng sinh sản hữu tính bình thường và được xem là loài mới 5. Cá thể 4 có kiểu gen đồng hợp về tất cả cặp gen Số nhận xét chính xác là:


Câu 4269 Vận dụng

Một học sinh khi quan sát sơ đồ bên dưới đã rút ra một số nhận xét như sau :

1. Loài 2 không bị đột biến số lượng trong quá trình phát sinh các giao tử

2. Có thể đã xảy ra hai lần không hình thành thoi vô sắc trong quá trình phát sinh giao tử

3. Cá thể 3 mang đặc điểm của cả hai loài 1 và 2 nhưng thường bất thụ

4. Cá thể 4 có khả năng sinh sản hữu tính bình thường và được xem là loài mới

5. Cá thể 4 có kiểu gen đồng hợp về tất cả cặp gen

Số nhận xét chính xác là:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

  • Xác định bộ NST của các cá thể trong sơ đồ
  • Xác định tính đúng sai của các nhận xét

Xem lời giải

...