Hình ảnh dưới đây mô tả quá trình hình thành quần thể mới nhờ nhân tố tiến hóa. Hãy cho biết quần thể được khôi phục có bao nhiêu đặc điểm đúng trong số các đặc điểm sau đây? (1) Gồm các cá thể cùng loài với quần thể ban đầu. (2) Có tần số kiểu gen, tần số alen giống với quần thể ban đầu. (3) Có độ đa dạng di truyền thấp hơn quần thể ban đầu. (4) Có nhiều cá thể thích nghi hơn so với quần thể ban đầu.


Câu 4270 Vận dụng cao

Hình ảnh dưới đây mô tả quá trình hình thành quần thể mới nhờ nhân tố tiến hóa. Hãy cho biết quần thể được khôi phục có bao nhiêu đặc điểm đúng trong số các đặc điểm sau đây?

(1) Gồm các cá thể cùng loài với quần thể ban đầu.

(2) Có tần số kiểu gen, tần số alen giống với quần thể ban đầu.

(3) Có độ đa dạng di truyền thấp hơn quần thể ban đầu.

(4) Có nhiều cá thể thích nghi hơn so với quần thể ban đầu.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Quần thể mới được khôi phục từ một nhóm cá thể thuộc quần thể ban đầu trong điều kiện sống khó khăn.

Xem lời giải

...