Đặc điểm nào sau đây không đúng với tiến hóa lớn?


Câu 4271 Thông hiểu

Đặc điểm nào sau đây không đúng với tiến hóa lớn?


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...