Khi nói về các nhân tố sinh thái, điều nào dưới đây không đúng?


Câu 42723 Thông hiểu

Khi nói về các nhân tố sinh thái, điều nào dưới đây không đúng?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Nhân tố sinh thái là tất cả những yếu tố của môi trường có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp tới đời sống của sinh vật.

Xem lời giải

...