Phân thức ((5x - 7))((3(x^2) + 6x)) xác định khi:


Câu 42781 Nhận biết

Phân thức $\dfrac{{5x - 7}}{{3{x^2} + 6x}}$ xác định khi:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

ĐKXĐ của phân thức: Mẫu thức khác 0.

Xem lời giải

...