Điện phân NaCl nóng chảy bằng điện cực trơ, ở catot thu được


Câu 4287 Thông hiểu

Điện phân NaCl nóng chảy bằng điện cực trơ, ở catot thu được


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...