Điện phân một dung dịch có chứa H2SO4, CuSO4. pH của dung dịch biến đối như thế nào theo thời gian điện phân?


Câu 4294 Vận dụng

Điện phân một dung dịch có chứa H2SO4, CuSO4. pH của dung dịch biến đối như thế nào theo thời gian điện phân?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Xem lại lí thuyết điện phân

Xem lời giải

...