Có các bán phản ứng sau: (1) Cu2+(dd) + 2e → Cu(r)                    (2) Cu(r) → Cu2+(dd) + 2e (3) 2H2O + 2e → H2 + 2OH-(dd)         (4) 2H2O→ O2 + 4H+ + 4e (5) 2Br-(dd) → Br2(dd) + 2e                    (6) 2H+(dd) + 2e →H2 Những bán phản ứng xảy ra ở catot trong quá trình điện phân là


Câu 4296 Thông hiểu

Có các bán phản ứng sau:

(1) Cu2+(dd) + 2e → Cu(r)                    (2) Cu(r) → Cu2+(dd) + 2e

(3) 2H2O + 2e → H2 + 2OH-(dd)         (4) 2H2O→ O2 + 4H+ + 4e

(5) 2Br-(dd) → Br2(dd) + 2e                    (6) 2H+(dd) + 2e →H2

Những bán phản ứng xảy ra ở catot trong quá trình điện phân là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Xem lại lý thuyết điện phân

Xem lời giải

...