Đốt cháy hoàn toàn x mol một peptit X mạch hở, được tạo thành từ amino axit no Y chỉ chứa một nhóm –NH2 và một nhóm –COOH thu được b mol CO2 và c mol H2O. Biết b – c = 3,5x. Số liên kết peptit trong X là


Câu 4298 Vận dụng

Đốt cháy hoàn toàn x mol một peptit X mạch hở, được tạo thành từ amino axit no Y chỉ chứa một nhóm –NH2 và một nhóm –COOH thu được b mol CO2 và c mol H2O. Biết b – c = 3,5x. Số liên kết peptit trong X là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Quy đổi X gồm CONH: nx mol;  CH2: y mol;  H2O: x mol

Bảo toàn C: nCO2 = nx + y = b

Bảo toàn H: nH2O = 0,5nx + x + y = c

+) Số liên kết peptit = n – 1

Xem lời giải

...