Đipeptit mạch hở X và tripeptit mạch hở Y đều được tạo ra từ một loại amino axit no, mạch hở có một nhóm NH2 và một nhóm COOH. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol Y thu được sản phẩm gồm CO2, H2O, và N2 trong đó tổng khối lượng CO2 và H2O bằng 54,9 gam. Nếu đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol X, sản phẩm thu được cho lội qua dung dịch nước vôi trong dư thì thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là


Câu 4301 Vận dụng

Đipeptit mạch hở X và tripeptit mạch hở Y đều được tạo ra từ một loại amino axit no, mạch hở có một nhóm NH2 và một nhóm COOH. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol Y thu được sản phẩm gồm CO2, H2O, và N2 trong đó tổng khối lượng CO2 và H2O bằng 54,9 gam. Nếu đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol X, sản phẩm thu được cho lội qua dung dịch nước vôi trong dư thì thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

+) Quy đổi Y gồm CONH: 0,1.3 = 0,3 mol;  CH2: y mol;  H2O: 0,1 mol

+) Bảo toàn C: nCO2 = nCONH + nCH2 = 0,3 + y

+) Bảo toàn H: nH2O = 0,5.nCONH + nCH2 + nH2O = 0,25 + y

Vì Y là tripeptit => số C của a.a tạo ra X và Y = 3

X là đipeptit  => số C trong X = 2.3 = 6

Xem lời giải

...