Trong tự nhiên, nguyên tố clo (Cl) có 2 đồng vị bền là 35Cl và 37Cl. Biết mỗi đồng vị lần lượt chiếm 75% và 25%. Nguyên tử khối trung bình của clo là:


Câu 43080 Vận dụng

Trong tự nhiên, nguyên tố clo (Cl) có 2 đồng vị bền là 35Cl và 37Cl. Biết mỗi đồng vị lần lượt chiếm 75% và 25%. Nguyên tử khối trung bình của clo là:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

+) Sử dụng công thức tính nguyên tử tối rung bình:$\bar M = \dfrac{{{x_1}.{A_1} + {x_2}.{A_2} + ... + {x_n}.{A_n}}}{{100}}$

Trong đó A1, A2,…, An là nguyên tử khối của các đồng vị

x1, x2,…, xn là phần trăm số nguyên tử của đồng vị A1, A2,…, An

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.