Thu gọn biểu thức P = căn[5](((x^2)căn[3](x))) , , ,(x > 0) ta được kết quả là:


Câu 432 Vận dụng

Thu gọn biểu thức $P = \sqrt[5]{{{x^2}\sqrt[3]{x}}}\,\,\,(x > 0)$ ta được kết quả là:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Sử dụng các công thức \(\sqrt[n]{{{a^m}}} = {a^{\dfrac{m}{n}}};{a^m}.{a^n} = {a^{m + n}}\) để biến đổi và rút gọn \(P\)

Xem lời giải

...