Một  tứ giác là hình bình hành nếu nó là:


Câu 43336 Nhận biết

Một  tứ giác là hình bình hành nếu nó là:


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...