Điện phân muối clorua nóng chảy của kim loại M thu được 12 gam kim loại và 0,3 mol khí. Kim loại M là


Câu 4344 Vận dụng

Điện phân muối clorua nóng chảy của kim loại M thu được 12 gam kim loại và 0,3 mol khí. Kim loại M là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

2MCln  →  2M  +  nCl2

                0,6/n      0,3

Xem lời giải

...