Cho 1 lít dung dịch CuCl2 0,1M. Điện phân với cường độ 10A trong vòng 2895s. Khối lượng Cu thoát ra là


Câu 4346 Vận dụng

Cho 1 lít dung dịch CuCl2 0,1M. Điện phân với cường độ 10A trong vòng 2895s. Khối lượng Cu thoát ra là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Cu2+ + 2e → Cu

So sánh e trao đổi với số mol e nhận của Cu2+

Xem lời giải

...