Câu nào đúng khi nói về lipit?


Câu 436 Nhận biết

Câu nào đúng khi nói về lipit?


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...