Số vốn đầu tư của thực dân Pháp vào Đông Dương trong chương trình khai thác lần thứ hai từ (1924 - 1929) đã  


Câu 43799 Nhận biết

Số vốn đầu tư của thực dân Pháp vào Đông Dương trong chương trình khai thác lần thứ hai từ (1924 - 1929) đã

 


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Dựa vào đặc điểm quá trình đầu tư của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai để trả lời.

Xem lời giải

...