Cho m gam phèn crom-kali (KCr(SO4)2.12H2O) hoà tan hết vào nước được dung dịch X. Khử hết X cần vừa đủ 0,78 gam bột Zn. Giá trị của m là


Câu 4384 Vận dụng

Cho m gam phèn crom-kali (KCr(SO4)2.12H2O) hoà tan hết vào nước được dung dịch X. Khử hết X cần vừa đủ 0,78 gam bột Zn. Giá trị của m là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Cr3+ bị khử bởi Zn theo phương trình:  2Cr3+  +  Zn → 2Cr2+ + Zn2+

Xem lời giải

...