Thêm 0,02 mol NaOH vào dung dịch chứa 0,01 mol CrCl2 rồi để trong không khí đến phản ứng hoàn toàn. Khối lượng kết tủa thu được là


Câu 4386 Vận dụng

Thêm 0,02 mol NaOH vào dung dịch chứa 0,01 mol CrCl2 rồi để trong không khí đến phản ứng hoàn toàn. Khối lượng kết tủa thu được là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

2NaOH + CrCl2 → Cr(OH)2 + 2KCl

0,02          0,01           0,01

4Cr(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Cr(OH)3

0,01                                        0,01

Xem lời giải

...