Để oxi hóa hoàn toàn 0,01 mol CrCl3 thành K2CrO4 bằng Cl2 khi có mặt KOH, lượng tối thiểu Cl2 và KOH tương ứng là


Câu 4390 Vận dụng

Để oxi hóa hoàn toàn 0,01 mol CrCl3 thành K2CrO4 bằng Cl2 khi có mặt KOH, lượng tối thiểu Cl2 và KOH tương ứng là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Viết ptpư: 2CrCl3 + 16KOH + 3Cl2 → 2K2CrO4 + 12KCl + 8H2O

Xem lời giải

...