Thổi khí NH3 dư đi qua 10 gam CrO3 đun nóng đến phản ứng hoàn toàn thu được chất rắn màu xanh lục có khối lượng là


Câu 4391 Vận dụng

Thổi khí NH3 dư đi qua 10 gam CrO3 đun nóng đến phản ứng hoàn toàn thu được chất rắn màu xanh lục có khối lượng là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Xảy ra phản ứng: 2NH3 + 2CrO3 → Cr2O3 + N2 + 3H2O

Xem lời giải

...