Chia 31,2 gam hỗm hợp X gồm Cr và Zn, Ni và Al thành hai phần bằng nhau. Hòa tan hết phần 1 trong lượng dư dung dịch HCl loãng nóng thu được 7,28lít H2(đktc). Cho phần 2 tác dụng với khí Cl2 (dư ) đốt nóng , thu được 42,225 gam muối clorua . Phần tram khối lượng của crom trong hỗn hợp X là


Câu 4399 Vận dụng

Chia 31,2 gam hỗm hợp X gồm Cr và Zn, Ni và Al thành hai phần bằng nhau. Hòa tan hết phần 1 trong lượng dư dung dịch HCl loãng nóng thu được 7,28lít H2(đktc). Cho phần 2 tác dụng với khí Cl2 (dư ) đốt nóng , thu được 42,225 gam muối clorua . Phần tram khối lượng của crom trong hỗn hợp X là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

½ X + HCl → muối Z (CrCl2 , ZnCl2 , NiCl2 , AlCl3)  + H2

½ X + Cl2  → muối Y (CrCl3 , ZnCl2 , NiCl2 , AlCl3)

Gọi 2a là số mol Cr chứa trong hỗn hợp X

=> a

Xem lời giải

...