Nung hỗn hợp bột gồm 15,2 gam Cr2O3 và m gam Al ở nhiệt độ cao. Sau khi phản ứng hoàn toàn, thu được 23,3 gam hỗn hợp rắn X. Cho toàn bộ hỗn hợp X phản ứng với axit HCl (dư) thoát ra V lít khí H2 (ở đktc). Giá trị của V là


Câu 4403 Vận dụng

Nung hỗn hợp bột gồm 15,2 gam Cr2O3 và m gam Al ở nhiệt độ cao. Sau khi phản ứng hoàn toàn, thu được 23,3 gam hỗn hợp rắn X. Cho toàn bộ hỗn hợp X phản ứng với axit HCl (dư) thoát ra V lít khí H2 (ở đktc). Giá trị của V là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Trong phản ứng nhiệt nhôm, không có chất nào tách ra khỏi hỗn hợp rắn, nên khối lượng hỗn hợp chất rắn trước và sau phản ứng bằng nhau.

Dùng tăng giảm khối lượng : ${n}_{Al}=\frac{{m}_{\text{X}}-{m}_{hh}}{27}$ => Al dư

Bảo toàn e => ${n}_{{H}_{2}}\text{ }=\text{ }\frac{{3n}_{Al}+{2n}_{C\text{r}}}{2}$

Xem lời giải

...